Lauku atbalsta dienests

Atbalsts ciltsdarbam

1. Kāda ir pieteikšanas kārtība lai saņemtu atbalstu ciltsdarbam?

Iesniegt pieteikumu un pretendēt uz atbalstu ciltsdarbam var:

 • šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un kurš pēc statusa piešķiršanas darbojas ciltsdarba jomā vismaz vienu gadu (turpmāk tekstā- organizācija)
 • akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (laboratorija)
 • komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrāciju un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu – spermu (komersants)

Lai iesniegtu pieteikumu, ir nepieciešams:

 • kļūt par Lauku atbalsta dienesta (turpmāk tekstā - LAD) klientu – reģistrēties LAD klientu reģistrā;
 • LAD klientu reģistrā norādīt eksistējošu bankas kontu, kas pieder pieteikuma iesniedzējam.

Ja pieteikumu iesniedz organizācija, bet atbalstu saņem ganāmpulku īpašnieki:

 • organizācijai jāpārliecinās par to, ka pieteikumā norādītie ganāmpulka īpašnieki ir LAD klienti;
 • organizācijai jāinformē ganāmpulku īpašnieki, ka LAD atbalstu pārskaitīs atbalstu uz to kontu, kas ir norādīts LAD klienta reģistrā, ja ganāmpulku īpašnieki vēlas, lai nauda tiku pārskaitīta uz citu kontu, tad jāveic izmaiņas LAD klientu reģistrā.

Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai (t.sk. tāmi) vai pārskatu var:

 • elektroniski, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmu, vai
 • klātienē LAD.

Lai iesniegtu pieteikumu atbalsta saņemšanai (t. sk. tāmi), skatīt sadaļu „Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai (t. sk. tāmi)?”

Lai iesniegtu pārskatu , skatīt sadaļu „Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pārskatu? vai „Kā elektroniski iesniegt pārskatu, kuram ganāmpulku saraksts sagatavots kā CSV datne?”

2. Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai (t. sk. tāmi)?

Lai iesniegtu pieteikumu atbalsta saņemšanai, ZM EPS portālā nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Atbalsts ciltsdarbam” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī izvēlēties vienu no nozarēm;
 • 2. solī izvēlēties atbalsta veidu, uz kuru vēlaties pretendēt;
 • 3. solī pārliecināties par atbalsta pretendenta (asociācijas vai ganāmpulka īpašnieka) datiem.
 • 4. solī jums būs iespēja ievadīt informāciju par plānotām izmaksām, ja MK noteikumos ir noteikts, ka kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai ir nepieciešams iesniegt tāmi par plānotām izmaksām (t.sk. administratīvām).
 • 5. solis šajā gadījumā nav paredzēts ievadei.
 • 6. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti.
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”.
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

3. Kā elektroniski ievadīt un iesniegt ceturkšņa un mēneša pārskatus?

Lai iesniegtu kārtējo ceturkšņa vai mēneša pārskatu atbalsta saņemšanai elektroniski, ZM EPS portālā nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Atbalsts ciltsdarbam” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī izvēlēties vienu no nozarēm;
 • 2. solī izvēlēties atbalsta (pārskata) veidu;
 • 3. solī pārliecināties par atbalsta pretendenta (asociācijas vai ganāmpulka īpašnieka) datiem.
 • 4. soli izlaist.
 • 5. solī pievienot papildus pārskatu elektroniskās veidlapas (MK Noteikumu Nr.1524 attiecīgais pielikums).Tās ir iespējams lejupielādēt, izmantojot 5. soļa aprakstā esošās norādes.
 • 6. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti.
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”.
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

4. Kā elektroniski iesniegt pārskatu, kuram ganāmpulku saraksts sagatavots kā CSV datne?

Atsevišķiem atbalsta veidiem atļauts ganāmpulku sarakstu pievienot no iepriekš sagatavotas CSV datnes. Šobrīd tas ir paredzēts tikai šādiem atbalsta veidiem: MK 64, p.1.8, MK 112. p.31.1.2., MK 64, p.2.6, MK 64, p.2.8, MK 64, p.2.10.

Lai iesniegtu kārtējo pārskatu atbalsta saņemšanai elektroniski, ZM EPS portālā nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Atbalsts ciltsdarbam” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī izvēlēties vienu no nozarēm;
 • 2. solī izvēlēties atbalsta (pārskata) veidu un norādīt ganāmpulka pamatdatu reģistrācijas veidu „2) veicot datu ielādi no CSV faila”. Ja vēlaties ganāmpulku datus ievadīt kā parasti ekrānformā, tad jāizvēlas ganāmpulka pamatdatu reģistrācijas veidu „1) izmantojot ekrānformas datu ievades laukus” un turpmākas darbības veikt atbilstoši sadaļai „Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pārskatu?”;
 • 3. solī pārliecināties par atbalsta pretendenta (asociācijas vai ganāmpulka īpašnieka) datiem.
 • 4. solī pievienot iepriekš sagatavoto CSV datni ar ganāmpulku pamatdatiem;

  CSV datnes sagatavošanas instrukcija atrodas šeit [CSV veidošanas instrukcija].

  Uzmanību! Pārskatā LAD pieprasa norādīt tikai to informāciju, kuru LAD nevar saņemt no Lauku datu centra (tālāk tekstā – LDC) sagatavotājiem pārskatiem par ganāmpulkiem un dzīvniekiem.

  Lūdzam pārliecināties, ka ganāmpulka īpašnieki savlaicīgi paziņoja Lauksaimniecības datu centra klientu apkalpošanas speciālistiem par izmaiņām ganāmpulkos un iesniedza visu nepieciešamo informāciju par dzīvniekiem.

 • 5. solī pievienot papildus pārskatus, ja MK noteikumos ir noteikts, ka kopā ar pārskatu atbalsta saņemšanai ir nepieciešams iesniegt minētos pārskatus vai maksājumus apliecinošus dokumentus. Uzmanību! Papildus pārskata elektroniskās veidlapas ir iespēja lejupielādēt, izmantojot 5. soļa aprakstā esošās norādes uz LAD mājas lapu.
 • 6. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti.
 • Ja ielādētos, no CSV datnes, ganāmpulku datos ir kļūdas, tad šajā solī ir iespēja lejupielādēt teksta datni ar kļūdu sarakstu (kolonnā „Ziņojumu detalizācija” datne „lejupielādēt”). Pēc kļūdu labošanas, izlaboto CSV datni atkal nepieciešams augšupielādēt 4. solī, pirms tam izdzēšot iepriekš ielādēto CSV datni.
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”.
 • Uzmanību! Iesniegt pieteikumu var tikai tad, ja CSV datnes statuss ir „Veiksmīgi apstrādāts”.
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.
 • Pieteikuma ar CSV datiem iesniegšanas process, atkarībā no datu apjoma, var aizņemt lielāku laiku nekā ekrānformā ievadīto datu nodošana un šajā sakarā iesniegšanas procesa darbības laikā pieteikumam tiek uzstādīti papildus statusi: (Notiek iesniegšanas process, Iesniegšana neizdevās).

  Pieteikuma statuss „Notiek pieteikuma iesniegšana” tiek uzstādīts uzreiz pēc iesniegšanas procesa sākuma.

  Ja pieteikuma dati tiek veiksmīgi iesniegti, tad pieteikumam tiek uzstādīts statuss „Iesniegts”.

  Ja neizdevās iesniegt pieteikuma CSV datus, tad pieteikumam tiek uzstādīts statuss „Iesniegšana neizdevās”. Šajā gadījumā labāk sazināties ar LAD (informācija kā sazināties ar LAD tiek attēlota pieteikuma pārskata ekrānformā), jo iesniegšanas process visticamāk neizdevās tehnisku iemeslu dēļ.

  Pēc tehniskās problēmas novēršanas nepieciešams atkārtot iesniegšanu, nospiežot pogu „Iesniegt pieteikumu vēlreiz”.

5. Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Uzmanību! Pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”. Par iespēju iesniegt labojumus skatīt sadaļu „Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?”.

Lai atrastu iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu, neieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD – Atbalsts ciltsdarbam”. vai
 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • izvēlēties sadaļu „Ciltsdarbi”;
 • izvēlēties pakalpojumu „Atbalsts ciltsdarbam”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu.

6. Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?

Uzmanību! Pieteikumam iesniegt pieteikuma labojumus drīkst, kamēr ir spēkā atbalsta veida pieteikšanas periods. Pieteikums, kuram vēlaties iesniegt labojumus, ir jābūt statusā „Iesniegts”.

Lai iesniegtu pieteikuma labojumus, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD – Atbalsts ciltsdarbam”;
 • nospiest pogu „Pieteikt labojumu”.

Tiek izveidots un atvērts jauns pieteikums ar dotā pieteikuma datiem statusā „Labojums sagatavošanā”.

Pieteikumam, kuram veic labojumus (vecais pieteikums), statuss „Iesniegts” tiek papildināts ar precizējumu un kļūst „Iesniegts (izveidots labojums)”.

Jaunais pieteikums uzreiz ir pieejams datu labošanai, izņemot 1. un 2. soli (atbalsta veidu mainīt nedrīkst). Ja vēlaties jauno pieteikumu labot vēlāk, tad sadaļā „Pieteikumi” nepieciešams izvēlēties pieteikumu statusā „Labojums sagatavošanā”.

Kamēr jaunais pieteikums nav iesniegts LAD, tā datus var labot vai pieteikumu drīkst izdzēst.

Ja jauns pieteikums tiek izdzēsts, tad vecajam pieteikumam statuss mainās no „Iesniegts (izveidots labojums)” uz „Iesniegts”.

Pēc jaunā pieteikuma iesniegšanas LAD, vecajam pieteikumam tiek piešķirts statuss „Atsaukts labošanai”.

7. Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Uzmanību! Pieteikumu atsaukt drīkst, kamēr ir spēkā atbalsta veida pieteikšanas periods. Pieteikumam, kuru vēlaties atsaukt, ir jābūt statusā „Iesniegts”.

Lai atsauktu pieteikumu, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD – Atbalsts ciltsdarbam”;
 • nospiest pogu „Atsaukt pieteikumu”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas pieteikumam tiek piešķirts statuss „Atsaukts”.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsauktā pieteikuma vietā nevarēs iesniegt pieteikumu uz to pašu atbalsta veidu un pieteikšanas periodu.

8. Kā pārliecināties par iesniegta pieteikuma apstiprinājumu no LAD puses?

Par iespēju elektroniski pārliecināties par iesniegta pieteikuma apstiprinājumu no LAD puses tiks paziņots tuvākajā laikā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos Jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv. Zvanīt pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 pa tālruņiem 67027861 , 67027326.

Tehnisku problēmu gadījumos zvanīt no 6.00 līdz 24.00 pa tālruni 26183569.