Lauku atbalsta dienests

Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma

1. Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma" atrodas, šeit.

2. Kāda ir pārskata iesniegšanas kārtība?

 • Novadu pašvaldībām ir jāsniedz ziņas LAD par publisko, valstij piederošo ūdenstilpju iznomāšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.
 • Pašvaldībai pēc nomas līguma noslēgšanas par ūdenstilpes iznomāšanu ir 2 nedēļu laikā jāinformē LAD par valstij piederošās ūdenstilpes iznomāšanu fiziskai var juridiskai personai (izvēlieties „Informācija par iznomāto ūdenstilpi”).
 • Pārskats par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašvaldībām par iepriekšējo pusgadu ir jāiesniedz LAD 2 reizes gadā (līdz 15.jūlijam un 15.janvārim).
 • Veidojot elektroniski iesniedzamo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs (novadu pašvaldība) norāda, vai vēlas iesniegt Informāciju par iznomāto ūdenstilpi vai Pārskatu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.

3. Kādi ir papildus iesniedzamie dokumenti?

 • Iesniedzot Informāciju par iznomāto ūdenstilpi, pieteikumam ir jāpievieno nomas līguma dokumenta kopija.
 • Iesniedzot pārskatu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, nav jāpievieno papildus dokumenti.

4. Kā elektroniski ievadīt un iesniegt Informāciju par iznomāto ūdenstilpi?

Lai iesniegtu pārskatu par Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu ZM EPS portālā, nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī norādīt e-pakalpojuma veidu „Informācija par iznomāto ūdenstilpi”;
 • 2.solī tiek attēlota pēc autorizācijas iegūtā informācija par ūdenstilpes iznomātāju (ZM klientu). Nepieciešams norādīt datus par ūdenstilpes nomnieku: norādīt, vai nomnieks ir fiziska/juridiska persona un ievadīt personas/uzņēmuma datus;
 • 3.solī norādīt informāciju par nomas līgumu: iznomātās ūdenstilpes nosaukums, līguma noslēgšanas datums, līguma darbības periods, ūdenstilpes izmantošanas veids, ūdenstilpes izmantošanas maksa, valsts pamatbudžetā pārskaitītā summa;
 • 4.solī pievienot nomas līguma kopiju (datni);
 • 5. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti. Ja nepieciešams, labo norādītos datus.
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”;
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

5. Kā elektroniski ievadīt un iesniegt Pārskatu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību izmantošanu ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos?

Lai iesniegtu pārskatu par Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu ZM EPS portālā, nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī norādīt e-pakalpojuma veidu „Pārskats par rūpnieciskās zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību nomu un privāto zvejas tiesību izmantošanu ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos”;
 • 2.solī tiek attēlota pēc autorizācijas iegūtā informācija par pārskata iesniedzēja iestādi (ZM klientu). Nepieciešams norādīt pārskata periodu un norādīt, vai zvejas tiesības tika/netika iznomātas;
 • 3.solī augšupielādē CSV failu ar pārskata pamatdatiem;
 • 4. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti. Ja nepieciešams, labo norādītos datus;
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”;
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

6. Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Uzmanību! Pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Lai atrastu iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Mani pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD – Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma”;

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • sadaļā „Kopsavilkumu un pārskatu iesniegšana” izvēlēties pakalpojumu „Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta, izvēlēties nepieciešamo pieteikumu.

7. Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?

Šajā pakalpojumā nav paredzēta iespēja veikt labojumus pieteikumā, kas tika iesniegts LAD. Lietotājam ir iespēja iesniegt ar pieteikumu saistītus papilddokumentus, kuros ietverti pieteikuma labojumi. Vairāk skatīt sadaļā „Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?”

8. Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?

 • Iesniegtam pieteikumam, kas ir statusā „Iesniegts”, „Izvērtēšanā”, var iesniegt papilddokumentu datnes, kuras ietver pieteikumā ievadīto datu labojumus.
 • Lai iesniegtu papilddokumentus, lietotājs izvēlas no pieejamo pieteikumu saraksta attiecīgo pieteikumu, pievieno nepieciešamās papilddokumentu datnes, aizpilda aprakstu par dokumentu un apstiprina šo datu nodošanu LAD.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos Jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv. Zvanīt pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 pa tālruni 67027204.

Tehnisku problēmu gadījumos zvanīt no 6.00 līdz 24.00 pa tālruni 26183569.