Lauku atbalsta dienests

Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana

1. Kādas ir likmes un dzīvnieku šķirnes, par kurām var saņemt atbalstu?

LDGRS atbalstu var saņemt par šādam dzīvnieku šķirnēm:

 • Latvijas brūnās šķirnes govs (EUR 155 par vienu dzīvnieku);
 • Latvijas zilās šķirnes govs (EUR 200 par vienu dzīvnieku);
 • Latvijas baltās šķirnes cūka (EUR 160 par vienu dzīvnieku);
 • Latvijas tumšgalves šķirnes aita (EUR 75 par vienu dzīvnieku);
 • Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieks (EUR 200 par vienu dzīvnieku);
 • Latvijas vietējo kazu šķirnes dzīvnieks (EUR 75 par vienu dzīvnieku).

2. Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai atrodas šeit.

3. Kāda ir pieteikšanās kārtība, lai saņemtu LDGRS atbalstu?

Pretendents LDGRS atbalstu var saņemt par attiecīgās šķirnes dzīvnieku, ja tiek ievēroti šādi atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 1. ja tā (pretendenta) īpašumā esošais ganāmpulks ir pārraudzībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību;
 2. nepieciešams iesniegt atbalsta iesniegumu (tālāk tekstā arī „pieteikums”) - „Iesniegums pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” līdz 2018.gada 30.septembrim :

  • Svarīga informācija: pieteikuma iesniedzējam jābūt LAD klientam. Saistību perioda laikā ir jāiesniedz pieteikums katru gadu.

  • Svarīga informācija: Sākot ar 2018.gadu Atbalsta pieteikumu var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanās sistēmu (skatīt sadaļu „Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai?”);
 3. pretendents uzņemas saistības atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada.

  • Izņemot īpašus apstākļus: izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams.
  • Svarīga informācija: Katram dzīvniekam saistības tiek uzturētas atsevišķi, vienā iesniegumā var būt dzīvnieki ar dažādu saistību periodu.
 4. attiecīgajam dzīvniekam ir jāatbilst lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu ciltsdarba programmu, ko apliecina attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, izsniedzot atbalsta pretendentam Atzinumu par atbilstību ģenētiskajiem resursiem.

  • Svarīga informācija: Atzinumu par atbilstību ģenētiskajiem resursiem atbalsta pretendentam nav personīgi jāiesniedz LAD RLP. Informāciju par attiecīgo dzīvnieku atbilstību ģenētiskajiem resursiem šķirnes dzīvnieku organizācijas apkopo v/s „Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzē.
  • Svarīga informācija: Katru gadu šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija veic dzīvnieku apsekošanu un izsniedz jaunu Atzinumu par atbilstību ģenētiskajiem resursiem.

4. Biežāk uzdotie jautājumi!

 • Jautājums: Vai, pārņemot saistības par dzīvnieku, jaunais īpašnieks par šo dzīvnieku uzņemas jaunu saistību periodu?

  Atbilde: Nē, periods nemainās. Katram dzīvniekam ir savs piecu gadu saistību periods. Gadījumā, ja saistību periods ir beidzies, tad ir iespējams uzņemties jaunu piecu gadu saistību periodu.

 • Jautājums: Kā rīkoties, ja dzīvnieks, par kuru ir uzņemtas saistības, iet bojā?

  Atbilde: Ja dzīvnieks ir miris, tad atbalsta pretendentam uz LAD RLP ir jānosūta veterinārārsta izsniegta izziņa, kurā norādīts dzīvnieka miršanas cēlonis un datums. Ja izziņa netiks iesniegta RLP un dzīvnieks nākamajā gadā netiks pieteikts LDGRS atbalstam, tad saistības par šo dzīvnieku tiks pārtrauktas un iepriekš saņemtais atbalsts būs jāatmaksā LAD.

 • Jautājums: Vai ir ierobežojums dzīvnieka vecumam, lai to pieteiktu LDGRS atbalstam?

  Atbilde: Nē, šāda ierobežojuma nav. Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija izsniedz par attiecīgo dzīvnieku Atzinumu par atbilstību ģenētiskajiem resursiem, tad šādu dzīvnieku drīkst pieteikt LDGRS atbalstam.

5. Kā elektroniski iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai?

Lai ievadītu un iesniegtu pieteikumu:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Valsts atbalsts, subsīdijas” izvēlaties e-pakalpojumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī izlasiet un apstipriniet atbalsta saņemšanas nosacījumus;
 • 2. solī pārliecinieties par atbalsta pretendenta (ganāmpulka īpašnieka) datiem;
 • 3. solī norādiet ganāmpulka numuru, pasākuma īstenošanas vietas adresi un dzīvniekus, kuri atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem: dzīvnieka šķirni un identifikācijas numuru, dzīvnieka vārdu (ja ir zināms), saistību periodu.
 • 4. solī norādiet pavaddokumentus, piemēram, dzīvnieku organizācijas izdots atzinums par dzīvnieka atbilstību ģenētiskajiem resursiem, vetārsta izziņa, saistību nodošanas - pārņemšanas veidlapa u.c. dokumenti.
  Ja nav šādu dokumentu, tad šī sadaļa nav jāaizpilda.
 • 5. solī pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

  Ja esiet pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu”;

  Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

6. Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Svarīga informācija: pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā” vai „Labojums sagatavošanā” (pieteikumam, ar kuru sniedz datu labojumus LAD).

Par iespēju iesniegt labojumus skatīt sadaļu „Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?”.

Iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu var atrast sekojoši:

 • pamata izvēlnē izvēlaties sadaļu „Mani pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD - Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”.

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Valsts atbalsts, subsīdijas” izvēlaties e-pakalpojumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”;
 • no e-pakalpojuma „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlaties nepieciešamo pieteikumu.

7. Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?

Svarīga informācija: pieteikuma labojumus var iesniegt, kamēr ir spēkā atbalsta veida pieteikšanās periods un pieteikums ir statusā „Notiek izvērtēšana”.

Lai iesniegtu pieteikuma labojumus:

 • pamata izvēlnē izvēlaties sadaļu „Mani pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD - Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”;

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Valsts atbalsts, subsīdijas” izvēlaties e-pakalpojumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”;
 • no e-pakalpojuma „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlaties nepieciešamo pieteikumu.
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums” nospiest pogu „Pieteikt labojumu”;
 • veiciet nepieciešamās pieteikuma datu labojumus;
 • pieteikuma ievades 5. solī pirms pieteikuma labojumu iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

  ja esiet pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikuma labojumus”;

  ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikuma labojumus vēlāk”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma labojumu iesniegšanas sistēma izveido jaunu pieteikuma versiju, kuru var apskatīt pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums”.

Pieteikums paliek statusā “Notiek izvērtēšana”.

Visas iesniegtas LAD pieteikuma versijas (t.sk. oriģinālu) var apskatīt un lejupielādēt pieteikuma pārskata sadaļā „Iesniegtie labojumi”.

8. Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Svarīga informācija: Atsauktā pieteikuma vietā nav iespējams atkārtoti iesniegt pieteikumu tajā pašā pieteikšanās periodā. Pieteikumu var atsaukt, kamēr ir spēkā atbalsta veida pieteikšanās periods un pieteikums ir statusā „Notiek izvērtēšana”.

Lai atsauktu pieteikumu:

 • pamata izvēlnē izvēlaties sadaļu „Mani pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD - Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums” nospiest pogu „Atsaukt pieteikumu”;

Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas pieteikumam tiek piešķirts statuss „Atsaukts”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos Jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv. Zvanīt pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 pa tālruņiem 67027326, 67878956.

Tehnisku problēmu gadījumos zvanīt no 6.00 līdz 24.00 pa tālruni 26183569.