Lauku atbalsta dienests

Riska pārvaldība

1. Kāda ir pieteikšanās kārtība, lai saņemtu atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai?

Pretendēt uz atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai var Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu.

Atbalstu var saņemt par apdrošināšanas polises faktiskajiem izdevumiem kārtējā gadā.

Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem:

 • par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību) - ne vairāk kā 50 euro;
 • par kartupeļiem un dārzeņiem - ne vairāk kā 71.14 euro par hektāru;
 • par augļu kokiem un ogulājiem - ne vairāk kā 213.43 euro par hektāru.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, ja atbalsts ir par aitu vai kazu apdrošināšanu pret ganību risku vai par citiem 2013.gada 17.decembra MK Noteikumu Nr.1524 228.2.apakšpunktā neminētiem riskiem. Veidlapa jāaizpilda VID EDS.

Lai pieteiktos atbalstam, ir nepieciešams:

 • kļūt par Lauku atbalsta dienesta (turpmāk tekstā - LAD) klientu – reģistrēties LAD klientu reģistrā;
 • LAD klientu reģistrā norādīt eksistējošu bankas kontu, kas pieder pieteikuma iesniedzējam;

Pieteikties atbalsta saņemšanai var:

 • elektroniski, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmu, vai
 • klātienē LAD vai Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu apkalpošanas centrā.

2. Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

Rokasgrāmata atrodas šeit.

3. Kā elektroniski ievadīt iesniegumu atbalsta saņemšanai un iesniegt to LAD?

Lai ievadītu iesniegumu atbalsta saņemšanai, ZM EPS portālā nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī pārliecināties par atbalsta pretendenta datiem.
 • 2. solī norādiet apdrošināšanas kompānijas nosaukumu un aizpildiet datus par apdrošināšanas polisi (apdrošināšanas polises numurs, līguma numurs, apdrošināšanas prēmijas pilna summa).
 • 3. solī obligāti pievienojiet:

Vismaz vienu pavaddokumentu ar dokumenta veidu „apdrošināšanas polises kopija”. Pievienojot datus, laukā „Dokumenta veids” norādiet/ izvēlieties „apdrošināšanas polises kopija”;

Vismaz vienu pavaddokumentu ar dokumenta veidu „apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopija” vai „samaksu apliecinošu dokumentu kopija”. Pievienojot datus, laukā „Dokumenta veids” norādiet/ izvēlieties „apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopija” vai „samaksu apliecinošu dokumentu kopija”;

Ja attiecīgo dokumentu nepievienojat, tad obligāti aizpildiet „Piezīmes” ar aprakstu, kā dokuments tiks iesniegts LAD.

Papildus var iesniegt pavaddokumentus ar dokumenta veidu „cits”. Šajā gadījumā lauku „Piezīmēs” ir jāaizpilda obligāti.

 • 4. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti.

Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”.

Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

4. Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Uzmanību! Pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Izveidots” vai „Sagatavošanā”.

Lai atrastu iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „ Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai”.

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • izvēlēties sadaļu „Valsts atbalsts, subsīdijas”;
 • izvēlēties pakalpojumu „Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu.

5. Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Uzmanību! Pieteikumu atsaukt drīkst, kamēr pieteikums ir statusā „Iesniegts”.

Lai atsauktu pieteikumu, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „ Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai”;
 • nospiest pogu „Atsaukt pieteikumu”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas pieteikumam tiek piešķirts statuss „Atsaukts”.

6. Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?

 • Iesniegtam pieteikumam, kas ir statusā „Iesniegts”, „Izvērtēts”, „Daļēji izmaksāts” var iesniegt papilddokumentu datnes.
 • Lai iesniegtu papilddokumentus, lietotājs izvēlas no pieejamo pieteikumu saraksta attiecīgo pieteikumu, pievieno nepieciešamās papilddokumentu datnes, izvēlas papilddokumenta veidu, aizpilda aprakstu par dokumentu un apstiprina šo datu nodošanu LAD.

7. Kā apskatīt izmaksas informāciju ?

 • Iesniegtam pieteikumam, kas ir statusā „Daļēji izmaksāts” vai „Izmaksāts” ir pieejama informācija par izmaksājamo summu.
 • Lai apskatīt izmaksas informāciju, lietotājs izvēlas no pieejamo pieteikumu saraksta attiecīgo pieteikumu, pieteikuma sadaļā „pieprasītie dokumenti” izvēlās attiecīgo dokumentu un lejupielādēt to.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos:
* sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv
* Zvanīt LAD Klientu apkalpošanas centram 67095000 (pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00).

Tehnisku problēmu gadījumos zvanīt no 6.00 līdz 24.00 pa tālruni 26183569.