Lauksaimniecības datu centrs

Ganāmpulka datu maiņa vai likvidācija

Kas jādara, lai reģistrētu pārmaiņas ganāmpulka datos?

Lai reģistrētu izmaiņas ganāmpulka datos LDC ganāmpulku reģistrā, ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu par ganāmpulka datu izmaiņām:

 • elektroniski, izmantojot LAD EPS (Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu);
 • iesnieguma veidlapu Nr. 4 LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā Iesniegumi pievieno kā pielikumu
 • vai, parakstītu ar īpašnieka elektronisko parakstu, nosūta uz e-pastu pasts@ldc.gov.lv;
 • klātienē LDC.

Var reģistrēt šādas pārmaiņas ganāmpulka datos:

 • Īpašnieka norādītās adreses maiņa;
 • Kontaktpersonas maiņa;
 • Pilnvarotās personas/pārvaldnieka reģistrācija.

Kad var likvidēt ganāmpulku?

Ganāmpulku var likvidēt (svītrot no reģistra), ja:

 • ganāmpulka īpašnieks vairs neplāno turēt nevienu lauksaimniecības dzīvnieku;
 • ganāmpulkā nav reģistrēts neviens dzīvnieks;
 • nav brīvu (neizmantotu) dzīvnieku identifikācijas līdzekļu (krotāliju).

Lai ganāmpulku svītrotu no reģistra, nepieciešams:

 • pārreģistrēt visus dzīvniekus no esošā ganāmpulka uz citu ganāmpulku, tas ir, mainīt dzīvnieku īpašnieku;
 • ja dzīvnieki likvidēti, tad tiem jābūt izslēgtiem no reģistra;
 • neizmantotās (brīvās) krotālijas pirms ganāmpulka likvidēšanas ir jāanulē ar iesniegumu LDC;
 • aizpildīt iesniegumu par ganāmpulka likvidēšanu.

Ja triju gadu laikā no ganāmpulka reģistrēšanas brīža tam nav piederējis neviens lauksaimniecības dzīvnieks, Lauksaimniecības datu centram ir tiesības ganāmpulku izslēgt no reģistra.

Kādā termiņā ir jāpaziņo par pārmaiņām ganāmpulka datos?

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība", par ganāmpulka datu izmaiņām īpašnieks informē Lauksaimniecības datu centru 7 dienu laikā. MK noteikumos nav paredzēts piemērot sankcijas par izmaiņu nokavētu paziņošanu.

Par kādam izmaiņām jāziņo?

LDC jāziņo par izmaiņām ganāmpulka datos šādos gadījumos:

 • kontaktinformācijas maiņa (tālrunis, e-pasts) – bezmaksas pakalpojums;
 • pastam izmantojamās adreses maiņa – maksas pakalpojums;
 • kontaktpersonas maiņa – maksas pakalpojums;
 • pilnvarotās personas/pārvaldnieka reģistrēšana vai maiņa – maksas pakalpojums;
 • pārvaldnieka (mantojuma aizgādņa) statusa reģistrēšana ganāmpulka īpašnieka nāves gadījumā – maksas pakalpojums;

Rēķins tiek sagatavots saskaņā ar iesnieguma saņemšanas dienā spēkā esošo Lauksaimniecības datu centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Kādas izmaiņas ganāmpulka datos nevar veikt?

Ganāmpulkam nav iespējams mainīt īpašnieku.

Ja ganāmpulkam mainās īpašnieks, tad nepieciešams:

 • reģistrēt jaunu ganāmpulku personai, kurai vēl nav reģistrēts ganāmpulks;
 • pārreģistrēt dzīvniekus no esošā ganāmpulka uz jauno ganāmpulku.

Kas var iesniegt pieteikumu par ganāmpulka izmaiņām vai likvidāciju?

Ziņot par ganāmpulka datu izmaiņām vai likvidāciju var ganāmpulka īpašnieks, viņa pilnvarotā persona vai pārvaldnieks (mantojuma aizgādnis, mantinieks).

Pilnvarai (universālpilnvara vai pilnvarojums konkrētam uzdevumam) jābūt spēkā esošai.
Fiziskas personas izdotai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, tad persona, kura turpmāk rīkosies ar ganāmpulka dzīvniekiem, Lauksaimniecības datu centram iesniedz bāriņtiesas izdotu lēmumu par aizgādņa iecelšanu līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

Uz pilnvaras vai bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu pamata LDC speciālists veiks izmaiņas ganāmpulka datos vai likvidēs ganāmpulku (izslēgs no reģistra).

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67027241; vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.