Lauksaimniecības datu centrs

Ganāmpulka datu maiņa vai likvidācija

Kāda ir kārtība, lai veiktu pārmaiņas ganāmpulka datos?

Lai reģistrētu izmaiņas ganāmpulka datos LDC ganāmpulku reģistrā, ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu par ganāmpulka datu izmaiņām un veic pakalpojuma apmaksu:

  • elektroniski, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmu, vai
  • Lauku atbalsta dienests klientus apkalpo klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktu klātienes vizīti lūdzam zvanīt pa tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00.

Lauksaimniecības datu centrs reģistrē izmaiņas ganāmpulka datos LDC ganāmpulku reģistrā 7 dienu laikā (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 134) pēc pieteikuma saņemšanas, pie nosacījuma, ka ir veikta samaksa.

Šajā gadījumā izziņas sagatavošana par ganāmpulka datu izmaiņām nav paredzēta - Zemkopības ministrijas (ZM) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tiks attēlots tikai teksta paziņojums par ganāmpulka datu izmaiņām.

Izziņu par ganāmpulku var pieprasīt, izmantojot e-pakalpojumu „Izziņa par ganāmpulku” Zemkopības ministrijas (ZM) elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Kad var likvidēt ganāmpulku?

Ganāmpulku var likvidēt (izslēgt no reģistra), ja
* ganāmpulka īpašnieks vairs neturēs nevienu lauksaimniecības dzīvnieku
* ganāmpulkā nav reģistrēts neviens dzīvnieks,
* nav brīvu (neizmantotu) dzīvnieku identifikācijas līdzekļu (krotāliju).

Lai veiksmīgi likvidētu ganāmpulku, nepieciešams:

  • pārreģistrēt visus dzīvniekus no esošā ganāmpulka uz citu (-iem) ganāmpulku (-iem);
  • ja dzīvnieki likvidēti, tad tiem jābūt izslēgtiem no reģistra.
  • Neizmantotās (brīvās) krotālijas pirms ganāmpulka likvidēšanas ir jāanulē ar iesniegumu LDC.

Gadījumā, ja īpašnieks triju gadu laikā no ganāmpulka reģistrēšanas brīža tajā nav reģistrējis nevienu lauksaimniecības dzīvnieku, tad Lauksaimniecības datu centram ir tiesības ganāmpulku izslēgt no ganāmpulku reģistra Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.134 (tālāk tekstā MK noteikumu 13. punktu),

Kad ir jāpaziņo par pārmaiņām ganāmpulka datos?

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.134 (tālāk tekstā MK noteikumi), 20. punktam, par ganāmpulka datu izmaiņām jāpaziņo Lauksaimniecības datu centram ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc notikuma. MK noteikumos nav paredzēts piemērot sankcijas par izmaiņu nokavētu paziņošanu.

Par kādam izmaiņām jāziņo un cik tas maksā?

LDC jāziņo par izmaiņām ganāmpulka datos šādos gadījumos:
* kontaktinformācijas maiņa (tālrunis, e-pasts, fakss) – bezmaksas pakalpojums;
* pastam izmantojamās adreses maiņa – LDC maksas pakalpojums (4,98 EUR);
* kontaktpersonas maiņa – LDC maksas pakalpojums (4,98 EUR);
* pilnvarotās personas reģistrēšana vai maiņa – LDC maksas pakalpojums (4,98 EUR);

  • pārvaldnieka (mantojuma aizgādņa) statusa reģistrēšana ganāmpulka īpašnieka nāves gadījumā – LDC maksas pakalpojums (4,98 EUR). Uzmanību! Šis pakalpojums nav pieejams elektroniski!

Kādas izmaiņas ganāmpulka datos nevar veikt?

Ganāmpulkam nav iespējams mainīt īpašnieku.

Ja dzīvniekiem mainās īpašnieks, tad nepieciešams:

  • reģistrēt jaunu ganāmpulku personai, kurai vēl nav reģistrēts ganāmpulks;
  • pārreģistrēt dzīvniekus no esošā ganāmpulka uz jaunu ganāmpulku.

Vai ar šo pakalpojumu es varu reģistrēt (pievienot/pārvietot/atvienot) dzīvniekus ganāmpulkā?

Šajā pakalpojumā nav iespējams reģistrēt (piesaistīt/atsaistīt) dzīvniekus ganāmpulkam. Dzīvnieku reģistrācijas nosacījumi un pakalpojums, kurš nodrošina iespēju reģistrēt dzīvniekus ganāmpulkā, pārvietot dzīvniekus uz citu ganāmpulku, ir pieejami LDC mājas lapā.

Kas var iesniegt pieteikumu par ganāmpulka izmaiņām vai likvidāciju?

Ziņot par ganāmpulka datu izmaiņām vai likvidāciju var ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, vai mantojuma aizgādnis.

Pilnvarai (ģenerālpilnvara vai pilnvarojums par konkrētu darbības sfēru) jābūt spēkā esošam. Pilnvaras (ja tā nav ģenerālpilnvara) darbības sfērā jābūt atrunātam, ka pilnvarotā persona var ziņot par ganāmpulka datu izmaiņām vai likvidēt ganāmpulku īpašnieka vārdā.
Fiziskas personas izdotai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, tad persona, kura turpmāk rīkosies ar ganāmpulka dzīvniekiem, Lauksaimniecības datu centram iesniedz bāriņtiesas izdotu lēmumu par aizgādņa iecelšanu līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

Uz pilnvaras vai bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu pamata LDC speciālists veiks izmaiņas ganāmpulka datos vai likvidēs ganāmpulku (izslēgs no reģistra).

Kā paziņot par ganāmpulka datu izmaiņām vai likvidāciju, izmantojot Zemkopības ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmu?

Jums ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumu par ganāmpulka datu izmaiņām vai likvidāciju:

  • ja Jūs esat ganāmpulka īpašnieks un esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
  • ja Jūs esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā ZM klienta ganāmpulka īpašnieka pilnvarotā persona un LDC pilnvaroto personu reģistrā kā ganāmpulka īpašnieka pilnvarotā persona vai mantojuma aizgādnis.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67027241; vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.