Lauksaimniecības datu centrs

Novietnes datu maiņa vai likvidācija

Kāda ir kārtība pārmaiņu reģistrācijai novietnes datos vai novietnes pilnīgai likvidēšanai?

Lai reģistrētu pārmaiņas novietnes datos vai likvidētu novietni, novietnes turētājs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu pārmaiņu reģistrēšanai novietnes datos vai pilnīgai novietnes likvidācijai:

 • elektroniski, izmantojot Zemkopības ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmu;
 • klātienē ZM Klientu apkalpošanas centrā (KAC).
 • piesakoties iepriekš konsultāciju laikos Lauksaimniecības datu centrs ( LDC) Rīgā vai reģionālajos punktos

Novietnei var reģistrēt šādas pārmaiņas:

 • turētāja maiņa (pakalpojuma maksa - 4.98 eiro);
 • atrašanās vietas precizēšana - tikai koordinātu precizēšana, nevis jaunas adreses reģistrācija! (bez maksas);
 • pārmaiņas turētāja kontaktinformācijā (telefons, fakss, e-pasts) (bez maksas).

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) reģistrē izmaiņas novietnes datos vai reģistrē novietnes likvidāciju 7 dienu laikā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 393, punkts 19 līdz 21.) pēc pieteikuma saņemšanas, pie nosacījuma, ka ir veikta samaksa par pārmaiņu reģistrāciju - 4.98 eiro. Par novietnes likvidēšanu nav jāmaksā.

Reģistrējot pārmaiņas ZM elektroniskās pieteikšanās sistēmas ietvaros, izziņas sagatavošana par pārmaiņām novietnes datos vai novietnes likvidāciju nav paredzēta - ZM elektroniskās pieteikšanās sistēmā tiks attēlots tikai teksta paziņojums par novietnes datu izmaiņu vai likvidācijas reģistrēšanu.

Izziņu par novietni var pieprasīt, izmantojot e-pakalpojumu „Izziņa par novietni” ZM elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Kad var likvidēt novietni?

Novietni var likvidēt, ja novietnē nav reģistrēts (neatrodas) neviens dzīvnieks.

Lai likvidētu novietni, nepieciešams:

 • pārreģistrēt visus dzīvniekus no esošas novietnes uz citu (-ām) novietni (-ēm);
 • likvidēt esošo novietni.

Gadījumā, ja īpašnieks vai turētājs triju gadu laikā no novietnes reģistrēšanas brīža tajā nav reģistrējis nevienu lauksaimniecības dzīvnieku, Lauksaimniecības datu centram ir tiesības izslēgt novietni no novietņu reģistra.

Kad ir jāpaziņo par novietnes datu vai stāvokļa maiņu?

Atbilstoši Ministra kabineta noteikumu Nr. 393 (tālāk tekstā MK noteikumi), 21. punktam par novietnes datu izmaiņām jāpaziņo Lauksaimniecības datu centram ne vēlāk kā 7 dienu laikā no notikuma brīža (iekļaujot brīvdienas). MK noteikumos nav paredzēts piemērot sankcijas par nokavētu paziņošanu.

Par kādam izmaiņām jāziņo un cik tas maksā?

Paziņot LDC par izmaiņām reģistrētās novietnes datos nepieciešams:

 • ja mainās kontaktinformācija (ziņo esošais turētājs);

  novietnes esošā turētāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss) – bezmaksas pakalpojums;

  pastam izmantojamā adrese (nevis novietnes atrašanās vieta!) – LDC maksas pakalpojums (4,98 EUR).

 • ja novietnei mainās turētājs ( datus maina esošais turētājs ) – uz jauno turētāju.
  LDC maksas pakalpojums (4,98 EUR):
  Ziņot par novietnes datu izmaiņām vai likvidāciju var novietnes turētājs vai viņa pilnvarotā persona, vai pārvaldnieks (mantojuma aizgādnis).

  • Ja iepriekšējais turētājs miris, tad ir jāsazinās ar Lauksaimniecības datu centrs pa tālr. 67027240
 • sistēmā šo pakalpojumu nevar reģistrēt.

Kādas izmaiņas novietnes datos nevar veikt?

Novietnei nav iespējams nomainīt:

 • novietnes tipu;
 • novietnes atrašanās vietu (adresi un kadastra numuru. Var tikai precizēt X un Y koordinātes).

Ja novietnes vietai mainās novietnes tips, tad nepieciešams reģistrēt jaunu novietni.

Ja vēlaties mainīt atrašanās vietu, tad nepieciešams:

 • reģistrēt jaunu novietni, norādot precīzu tās atrašanās vietu (adresi, kadastra numuru, X un Y koordinātes);
 • pārreģistrēt dzīvniekus no esošās novietnes uz jauno novietni, ja tas nepieciešams.

Vai ar šo pakalpojumu es varu reģistrēt (piesaistīt/atsaistīt) dzīvniekus novietnei?

Šajā pakalpojumā nav iespējams reģistrēt (piesaistīt/atsaistīt) dzīvniekus novietnei. Dzīvnieku reģistrācijas nosacījumi un pakalpojums, kurš nodrošina iesēju reģistrēt dzīvniekus novietnei, pārvietot dzīvniekus uz citu novietni, ir pieejami LDC mājas lapā.

Kas var iesniegt pieteikumu par novietnes datu izmaiņām vai likvidāciju?

Ziņot par novietnes datu izmaiņām vai likvidāciju var novietnes turētājs vai viņa pilnvarotā persona, vai pārvaldnieks (mantojuma aizgādnis).

Pilnvarai (ģenerālpilnvara vai pilnvarojums par konkrētu darbības sfēru) jābūt spēkā esošam. Pilnvaras (ja tā nav ģenerālpilnvara) darbības sfērā jābūt atrunātam, ka pilnvarotā persona var ziņot par novietnes datu izmaiņām vai likvidēt novietni īpašnieka vārdā.
Fiziskas personas izdotai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja novietnes turētājs ir miris, tad persona, kura turpmāk rūpēsies par ganāmpulka dzīvniekiem, Lauksaimniecības datu centram iesniedz pieteikumu turētāja maiņai novietnē un iesniegumu ar pamatojumu par tiesībām uz novietni. Turētāja maiņa neapliecina īpašumtiesības uz dzīvniekiem!

Kā paziņot par novietnes datu izmaiņām vai likvidāciju, izmantojot Zemkopības ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmu?

Jums ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumu par novietnes datu izmaiņām vai likvidāciju:

 • ja Jūs esat novietnes turētājs un esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
 • ja Jūs esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā ZM klienta (novietnes turētāja) pārstāvis un esat reģistrēti LDC pilnvaroto personu reģistrā.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67027241; vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.