Valsts augu aizsardzības dienests

Veikt agroķīmisko augsnes izpēti

Kāda ir pārskata iesniegšanas kārtība?

1. E-pakalpojuma "Augšņu agroķīmiskā izpēte" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Zemkopības ministrijas Elektroniskās pieteikšanās sistēmās (turpmāk - ZM EPS) autorizēts lietotājs (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai Pakalpojums būtu pieejams, pieteikuma iesniedzējs pieslēdzas ZM EPS portālam kā Zemkopības ministrijas klients (turpmāk – ZM klients) vai klienta pārstāvis.

3. Lai iesniegtu elektronisko iesniegumu (turpmāk arī – pieteikums) par Augšņu agroķīmiskās izpētes veikšanu, pieteikuma iesniedzējs autorizējas ZM EPS portālā, aizpilda un iesniedz pieteikumu Valsts Augu aizsardzības dienestam (turpmāk - VAAD).

4. Ar normatīviem aktiem var iepazīties VAAD mājas lapā.

5. Pieteikumā jānorāda dati par izpētes rezultātu saņēmēju un atbildīgo personu sadarbībai ar dienestu, pasta adrese, dati par pētāmām platībām un to zemes robežu plāni u.c. informācija, kā arī vēlamais paraugu noņemšanas laiks (mēnesis, dekāde), jāapstiprina standarta līguma nosacījumi. Ar standarta līguma nosacījumiem var iepazīties šeit [norāde uz datni].

6. Standarta līgumā ir atrunāts, cik dienu laikā var veikt izpētes rezultātu apstrīdēšanu. Izpētes rezultātu apstrīdēšana ir ārpus elektroniskā pakalpojuma "Augšņu agroķīmiskā izpēte". Par jautājumiem, kuri sasaistīti ar izpētes rezultātu apstrīdēšanas administratīvo un juridisko kārtību, nepieciešams sazināties ar VAAD klientu apkalpošanas speciālistiem.

7. VAAD veic pieteikuma un papildus iesniegto dokumentu administratīvo pārbaudi, kā rezultātā tiek pieņemts viens no šādiem lēmumiem:

 • pieņemt izskatīšanai;
 • atgriezt precizēšanai – VAAD pieprasa pieteikuma iesniedzēju precizēt pieteikumā norādīto informāciju vai papildus iesniegtos dokumentus;
 • atteikt izpētes veikšanu – pieteikumā norādītā informācija un papildus iesniegtie dokumenti nav pietiekami, lai VAAD uzsāktu Augšņu agroķīmisko izpēti.

8. Ja pieteikums ir atgriezts precizēšanai, tad pieteikuma iesniedzējs izlabo/papildina pieteikumu un iesniedz pieteikumu atkārtotai izskatīšanai.

9. Ja pieteikums ir pieņemts izskatīšanai, tad VAAD sazinās ar pieteikumā norādīto atbildīgo personu sadarbībai ar dienestu, lai precizētu izpētes veikšanas (paraugu noņemšanas) datumu, un izraksta priekšapmaksas rēķinu.

10. VAAD nodrošina iespēju saņemt rēķinus pa pastu vai uz e-pastu. Ja pieteikums ir iesniegts elektroniski, tad rēķini vienmēr būs pieejami apmaksai ZM EPS portālā.

11. Ja priekšapmaksas rēķins ir apmaksāts, VAAD speciālisti veic Augšņu agroķīmisko izpēti un sagatavo apstiprināšanai līguma grozījumus (līguma pielikumu) un izraksta gala aprēķinu.

12. VAAD sagatavo līguma grozījumus gadījumā, ja ir mainīta pētāmo zemes platību kopa.

13. Gadījumā, ja priekšapmaksas rēķina apmaksātā summa pilnībā sedz vai ir lielāka nekā maksa par sniegto VAAD pakalpojumu kopu šīs pieprasītās Augšņu agroķīmiskās izpētes ietvaros, tad VAAD izraksta pārrēķinu par summu, kura tiks atgriezta Izpētes rezultātu saņēmējam. Šī veida rēķins informatīvi būs pieejams skatīšanai ZM EPS portālā.

14. Pēc gala rēķina apmaksas, VAAD sagatavo un izsniedz Augsnes agroķīmiskās izpētes rezultātu elektronisko versiju ZM EPS portālā vai papīra veidā klātienē VAAD reģionālajā nodaļā vai pa pastu. Ja pieteikums ir iesniegts elektroniski, tad Izpētes rezultātu elektroniskā versija būs pieejama lejupielādei ZM EPS portālā, neatkarīgi no pieteikumā norādītā izpētes rezultātu saņemšanas veida.

15. Ja pieteikumā ir norādīts, ka izpētes rezultātu saņemšanas veids ir elektroniski ZM EPS portālā, un 7 dienu laikā izpētes rezultātu saņēmējs vai tā pārstāvis nelejupielādē izpētes rezultātu elektronisko versiju, tad VAAD pārsūta izpētes rezultātus un pieņemšanas nodošanas aktu uz pasta adresi, kura ir norādīta pieteikumā.

Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata ?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Pieteikumu agroķīmiskai augsnes izpētei, atrodas
šeit.

Kādi ir papildus iesniedzamie dokumenti?

Pieteikumam par Augsnes agroķīmiskās izpētes veikšanu nepieciešams pievienot zemes robežu plānu elektroniskās kopijas (datnes) par katru izpētei pieteikto zemes platību, ja elektroniskajā pieteikumā neizdodas atzīmēt pētāmo platību digitālajā kartē.

Vai par Augšņu agroķīmisko izpēti ir jāmaksā?

Augšņu agroķīmiskā izpēte ir maksas pakalpojums.

Ar VAAD cenrādi var iepazīties VAAD mājas lapā sadaļā „Pakalpojumi”.

Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?

1. solī nepieciešams iepazīties ar noteikumiem par augšņu agroķīmiskās izpētes darbu izpildi. Lai sāktu pieteikuma aizpildīšanu, nepieciešams apstiprināt iepazīšanos ar noteikumiem un saistībām un nospiest „Saglabāt un turpināt”.

2. solī tiek rādīti izpētes rezultātu saņēmēja, kurš ir reģistrēts ZM klientu reģistrā kā klients (turpmāk - ZM klients), dati ar iespēju labot tikai maksātāja bankas un maksātāja bankas kontu. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

3. solī norādiet atbildīgās personas, ar kuru VAAD sazināties nepieciešamības gadījumā, kontakta datus. Ja pieteikuma iesniedzējs ir ZM klienta pārstāvis, tad pieteikuma iesniedzēja personas dati tiek automātiski rādīti kā atbildīgās personas dati. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

4. solī norādiet datus par zemes platībām, kurās veicama izpēte. Nepieciešams norādīt lauka nosaukumus, zemes kadastra apzīmējuma numurus vai lauka bloka numurus, atzīmēt pētāmās platības digitālajā kartē un norādīt veicamās analīzes. Ja nepieciešams, norādiet piezīmes par izpētei pieteiktajām platībām. Lai turpinātu ievadi nospiediet „Saglabāt un turpināt”.

5. solī nepieciešams norādīt informāciju par rezultātu saņemšanas formātu un paraugu noņemšanas veidu, kā arī rezultātu saņemšanas veidu – elektroniski ZM EPS e-pakalpojumu sistēmā, pa pastu, klātienē VAAD reģionālajā nodaļā. Ja nevēlaties saņemt e-pasta ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu, tad noņemiet atzīmi laukā „vēlos saņemt uz e-pastu ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu”.

Ja nepieciešams rēķinus saņemt par pastu, norādiet adresi pasta sūtījumiem izpētes lietas saņemšanas laukā. Atcerieties, ka visi rēķini apmaksai, vienmēr būs pieejami ZM EPS e-pakalpojumu sistēma elektroniskai apmaksai.

Lai turpinātu ievadi nospiediet „Saglabāt un turpināt”.

6. solī pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

 • Ja esat pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu”;
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Svarīga informācija: pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā” vai „Atgriezts precizēšanai”.

Iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu var atrast sekojoši:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir „Augsnes agroķīmiskā izpēte".

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Augsnes izpēte” izvēlieties e-pakalpojumu „Augšņu agroķīmiskā izpēte”;
 • e-pakalpojuma „Augšņu agroķīmiskā izpēte" piedāvātajā pieteikumu sarakstā izvēlieties nepieciešamo pieteikumu.

Kā veikt labojumus pieteikumā, kurš atgriezts precizēšanai un iesniegt uz atkārtotu izskatīšanu?

Svarīga informācija: Pieteikums ir pieejams labošanai tikai statusā „Atgriezts precizēšanai”.

Lai iesniegtu pieteikuma labojumus:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir „Augsnes agroķīmiskā izpēte”;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums” izlasiet VAAD ieteikumus pieteikuma precizēšanai un nospiediet pogu „Pieteikt labojumu”;
 • veiciet nepieciešamos pieteikuma datu labojumus;
 • pirms pieteikuma labojumu iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums”:

  ja esat pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikuma labojumus”;

  ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikuma labojumus vēlāk”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma labojumu iesniegšanas, sistēma izveido jaunu pieteikuma versiju, kuru var apskatīt pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums”.

Visas iesniegtās VAAD pieteikuma versijas (t.sk. oriģinālu, t.sk. no VAAD saņemtas pieteikuma labojumu versijas) var apskatīt un lejupielādēt pieteikuma pārskata sadaļā„Iesniegtie labojumi”.

Kā apstiprināt līguma grozījumus (līguma pielikumu)?

Svarīga informācija: VAAD sagatavo un nodrošina līguma grozījumu apstiprināšanu pieteikumam ZM EPS portālā, gadījumā, ja pēc paraugu noņemšanas vai izpētes veikšanas ir veiktas izmaiņas iesniegtajās un apstiprinātajās izskatīšanai pieteikumā pieteiktajās platībās vai pieprasītajos izpētes nosacījumos pēc izpētes rezultātu saņēmēja (ZM klienta) iniciatīvas.

Lai apstiprinātu pieteikumā VAAD sagatavotos līguma grozījumus (līguma pielikumu):

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir„Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums” pēdējā datu blokā „Līguma grozījumi” izlasiet VAAD sagatavoto līguma grozījumu (līguma pielikuma) nosacījumus un nospiediet pogu „Apstiprināt līguma grozījumus”;
 • pieteikuma ievadē „Līguma grozījumi” veiciet apstiprinājumu līguma grozījumu nosacījumiem par augšņu agroķīmiskās izpētes veikšanu.

  Ja esat izpētes rezultātu saņēmēja (ZM klienta) pārstāvis, bet neesat tā pati persona, kas apstiprināja standarta līguma nosacījumus, tad obligāti norādiet pilnvaras derīguma periodu un pievienojiet pilnvaras dokumentu (datni).

  Gadījumā, ja Jūsu spēkā esošs pilnvaras dokuments ir reģistrēts Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā, tad norādiet vienu no sarakstā pieejamajām pilnvaru kopijām un pārliecinieties par pilnvaras saturu atbilstoši izvēlētajam pakalpojumam.

  Vai pievienojiet ar E-ME drošo elektronisko parakstu parakstīto pilnvaras dokumentu (datni). Ar E-ME drošo elektronisko parakstu parakstītiem dokumentiem vienmēr ir paplašinājums "edoc". Pārbaudīt E-dokumentu.

  Pārliecinieties par norādīto datu korektumu un nospiediet pogu „Apstiprināt līguma grozījumus”.

Pēc veiksmīgas līguma grozījumu apstiprināšanas, sistēma nodod informāciju par apstiprināšanas faktu (līguma grozījumu apstiprināšanas datums un laiks) uz VAAD.

Līguma grozījumu apstiprināšanas datumu un laiku var apskatīt pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums” apakšsadaļā „Līguma grozījumi”.

Kā lejupielādēt augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātu elektronisko kopiju?

Svarīga informācija: Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātu elektroniskā kopija ir pieejama lejupielādei neatkarīgi no izvēlētā izpētes rezultātu saņemšanas veida (elektroniski ZM EPS portālā vai papīra veidā pa pastu vai e-pastu). Izpētes rezultātus var lejupielādēt, ja pieteikums ir statusā „Izpētes rezultāti ir nosūtīti uz norādīto pasta adresi” vai „Izpētes rezultāti ir nosūtīti uz norādīto VAAD biroju”, vai „Izpētes rezultātu elektroniskā versija ir sagatavota”.

Lai lejupielādētu izpētes rezultātu elektronisko kopiju:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieprasītie dokumenti” veiciet izpētes rezultātu dokumenta(-tu) datnes(-ņu) lejupielādi.

Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Svarīga informācija: pieteikumu var atsaukt, ja pieteikuma statuss ir „Iesniegts” vai „Atgriezts precizēšanai”, vai „Pieņemts izskatīšanai””.

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir „Augsnes agroķīmiskā izpēte”;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums” izlasiet VAAD ieteikumu pieteikuma precizēšanai un nospiediet pogu „Atsaukt”;
 • Pēc sistēmas jautājuma „Uzmanību! Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas, Jums nepieciešams sazināties ar VAAD apkalpošanas speciālistiem, lai precizētu apmaksāto rēķinu naudas atgriešanas kārtību, ja kāds no pieteikuma rēķiniem ir apmaksāts. Vai tiešām vēlaties atsaukt pieteikumu Reģ. Nr. [pieteikuma VAAD reģistrācijas numurs]?” nospiediet pogu „Jā” (apstipriniet pieteikuma atsaukšanu).

Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas, sistēma nodod informāciju par pieteikuma atsaukšanas faktu (atsaukšanas apstiprināšanas datums un laiks) uz VAAD.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: +371-67552996; 26127605 vai pa e-pastu: zane.zigure@vaad.gov.lv

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā VAAD darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.